הורידו את כלי העזר שלנו

קריסת בנק

מאת ויקיפדיה, אך משופר ויזואלית
מפקידים בהסתערות משיכות על בנק קורס בעיר ניו יורק במאמץ להחזיר את כספם, יולי 1914

קריסת בנק מתרחשת כאשר בנק אינו מסוגל לעמוד בהתחייבויותיו כלפי מפקידיו או נושים אחרים מפני שהפך לחדל פירעון או נקלע למשבר נזילות שלא מאפשר לו לעמוד בהתחייבויותיו.[1] בנק בדרך כלל קורס כלכלית כאשר שווי השוק של נכסיו יורד לערך הנמוך משווי השוק של התחייבויותיו. הבנק חדל הפירעון לווה מבנקים אחרים בעלי יכולת פירעון או מוכר את נכסיו במחיר נמוך משווי השוק שלו כדי לייצר כסף נזיל לשלם למפקידיו לפי דרישה. חוסר יכולת של הבנקים האחרים להלוות כסף נזיל לבנק חדל הפירעון יוצר הסתערות משיכות בקרב המפקידים, כאשר יותר מפקידים מנסים להוציא מהבנק פיקדונות מזומנים. לפיכך, הבנק אינו מסוגל לעמוד בדרישותיהם של כל מפקידיו בזמן. הסוכנות הממשלתית הרגולטורית עשויה אף להשתלט על הבנק אם ההון העצמי שלו נמוך מהמינימום הרגולטורי.

קריסת בנק נחשבת בדרך כלל לבעלת חשיבות רבה יותר מאשר קריסה של חברות עסקיות מסוגים אחרים, בגלל הקישוריות והשבריריות של מוסדות בנקאיים. מחקרים הראו כי שווי השוק של לקוחות הבנקים הקורסים מושפע לרעה במועד הודעות הכישלון.[2] לעיתים קרובות חוששים שהשפעות של קריסת בנק אחד עלולה להתפשט במהירות ברחבי המשק ואולי לגרום לקריסה של בנקים אחרים, גם אם הבנקים הללו היו בעלי יכולת פירעון. לפיכך, להשפעת הגלישה של הסתערות משיכות או סיכון מערכתי יש השפעה מכפילה על כל הבנקים והמוסדות הפיננסיים, מה שמוביל להשפעה גדולה יותר של קריסות בנקים במשק. כתוצאה מכך, מוסדות בנקאיים נתונים בדרך כלל לרגולציה קפדנית, וקריסות בנקים הן עניין מרכזי במדיניות ציבורית במדינות ברחבי העולם.[3]

גלה עוד נושאים הקשורים לקריסת בנק

בנק

בנק

בַּנְק הוא מוסד פיננסי שעיסוקו העיקרי הוא טיפול ותיווך בכסף. פעולות הבנק הן: קבלת פיקדונות כספיים מפרטים, עסקים ותאגידים במסגרת חשבונות שקים, חיסכון או השקעה ומתן הלוואות לאחרים. הבנק ממלא תפקיד חשוב בכלכלה, בכך שהוא מתווך בין אלו שיש להם כסף שאינו דרוש להם באופן מיידי לבין אלו המבקשים להשתמש בממון זה למגוון מטרות. הבנק משלם לראשונים וגובה מהאחרונים ריבית, שהיא מחיר השימוש בכסף.

דיני חדלות פירעון

דיני חדלות פירעון

דיני חַדְלוּת פֵּרָעוֹן הם דינים במשפט הישראלי המסדירים מצב שבו חייב אינו יכול לפרוע את חובו. כאשר במשאבי החייב אין כדי לשרת את מלוא סכום החוב כלפי כל אחד מהנושים, נדרש המשפט לקבוע כללים בדבר ייעוד הנכסים שנותרו בידי החייב, כמו גם גורלו של החייב עצמו. דיני חדלות הפירעון עוסקים בחייב שאינו יכול לשלם, בניגוד לחייב שאינו רוצה לשלם; את המצב השני מסדירים דיני אכיפת החיובים, בעיקר ההוצאה לפועל.

כלכלה

כלכלה

כלכלה היא מכלול של פעילות אנושית, המתייחסת למחשבה ותכנון, והמכוונת להשגת האמצעים החומריים הדרושים לאדם לצורך קיומו ורווחתו. זאת לאור אילוצים מצביים וקבלת החלטות בזמן נתון, לרוב במציאות של אי-ודאות.

שווי שוק

שווי שוק

שווי שוק הוא שווייה של חברה ציבורית, לפי מחירן של מניותיה הנסחרות בבורסה לניירות ערך. ככלל, שווי השוק הוא מכפלת מספר המניות במחיר למניה. לדוגמה, אם לחברה יש 20 מיליון מניות ומחירה של כל מניה הוא 20 דולר, שווי השוק של החברה הוא 400 מיליון דולר. שווי השוק מהווה את אחד הכלים במדידת כדאיות ההשקעה במניות חברה מסוימת, וכן בקביעת משקלה של מניה במדדים השונים. בחישוב שווי השוק לא מביאים בחשבון מניות רדומות, שהן מניות שהחברה רכשה בחזרה.

נכס

נכס

בתחום החשבונאות, נכס מוגדר כמשאב הנמצא בשליטתה של ישות וצפוי להביא לישות הטבות כלכליות בעתיד.

הלוואה

הלוואה

הלוואה היא עסקה בה אדם או גוף משפטי נותן סכום כסף לאדם או גוף אחר, לתקופה מוגבלת בזמן, לפי תנאים שנקבעים מראש. הגוף הנותן את הכסף נקרא "מלווה", והגוף שמקבל את הכסף נקרא "לווה". סכום הכסף עצמו שניתן בהלוואה נקרא "קרן".

הון עצמי

הון עצמי

הון עצמי הוא מונח חשבונאי המייצג את עודף נכסי החברה על התחייבויותיה, בהתאם למאזן שלה. ההון העצמי מוגדר כהפרש בין סך הנכסים של החברה לבין סך ההתחייבויות שלה. אם הנכסים עולים על ההתחייבויות, ההון העצמי חיובי. אם המצב הפוך, ההון העצמי הוא שלילי ומתקיים גירעון בהון. במצב זה לחברה יש בדרך כלל הפסדים צבורים. לעיתים קרובות, חברות עם גירעון בהון נקלעות למצב של חדלות פרעון.

חברה (תאגיד)

חברה (תאגיד)

חברה היא ארגון ותאגיד בעל אישיות משפטית שמאגד אנשים למען מטרה משותפת, בדרך כלל לשם הפקת רווח. החברה היא ישות הקיימת בחוקיה של כל מדינה מודרנית, והיא מסגרת משפטית מקובלת לניהול של פעילות עסקית משותפת של אנשים.

מדיניות ציבורית

מדיניות ציבורית

מדיניות ציבורית היא כלל ההחלטות והפעולות שרשויות השלטון נוקטות בהן. זהו תהליך דינמי ומורכב של קבלת החלטות הקובע קווי פעולה עתידיים לרווחת הציבור. חקר המדיניות הציבורית מתמקד בשלושה שלבים עיקריים: עיצוב המדיניות, ביצוע המדיניות ואופן ההערכה שלה. בכל שלב ישנם מדדים ואסכולות שונות.

רשימת רכישות בנקים בולטות

תאריך בנק קורס רוכש ערך עסקה
(במיליארדי דולרים)
27 באוקטובר 2003[4] ארצות הבריתארצות הברית FleetBoston Financial ארצות הבריתארצות הברית בנק אוף אמריקה 47
15 בינואר 2004[5] ארצות הבריתארצות הברית Bank One Corporation ארצות הבריתארצות הברית ג'יי פי מורגן צ'ייס 58
20 במאי 2007[6] איטליהאיטליה Capitalia איטליהאיטליה יוניקרדיט 29.47
9 באוקטובר 2007 הולנדהולנד ABN AMRO סקוטלנדסקוטלנד הבנק המלכותי של סקוטלנד
בלגיהבלגיה פורטיס
ספרדספרד סנטנדר
77.23
22 בפברואר 2008 הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת Northern Rock הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת ממשלת בריטניה 41.213
7 בספטמבר 2008 ארצות הבריתארצות הברית פאני מאי ופרדי מאק ארצות הבריתארצות הברית הסוכנות הפדרלית למימון דיור 5,000
14 בספטמבר 2008 ארצות הבריתארצות הברית מריל לינץ' ארצות הבריתארצות הברית בנק אוף אמריקה 44
16 בספטמבר 2008 ארצות הבריתארצות הברית AIG ארצות הבריתארצות הברית מחלקת האוצר של ארצות הברית 182
17 בספטמבר 2008 ארצות הבריתארצות הברית ליהמן ברדרס הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת ברקליס 1.3
28 בספטמבר 2008 בלגיהבלגיה לוקסמבורגלוקסמבורג הולנדהולנד פורטיס צרפתצרפת BNP פריבה 12.356
30 בספטמבר 2008 בלגיהבלגיה דקסיה בלגיהבלגיה צרפתצרפת לוקסמבורגלוקסמבורג ממשלות בלגיה, צרפת ולוקסמבורג 7.06
13 באוקטובר 2008 סקוטלנדסקוטלנד הבנק המלכותי של סקוטלנד הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת ממשלת בריטניה 30.641
14 באוקטובר 2008 ארצות הבריתארצות הברית בנק אוף אמריקה ארצות הבריתארצות הברית הממשלה הפדרלית של ארצות הברית 45
ארצות הבריתארצות הברית גולדמן זקס 10
ארצות הבריתארצות הברית ג'יי פי מורגן צ'ייס 25
ארצות הבריתארצות הברית מורגן סטנלי 10
ארצות הבריתארצות הברית ולס פארגו 25
17 באוקטובר 2008 שווייץשווייץ UBS שווייץשווייץ הבנק הלאומי השווייצרי 65.314
22 באוקטובר 2008 הולנדהולנד קבוצת ING הולנדהולנד ממשלת הולנד 11.032
23 באוקטובר 2008 ארצות הבריתארצות הברית סיטיגרופ ארצות הבריתארצות הברית הממשלה הפדרלית של ארצות הברית 300
13 במרץ 2012 יווןיוון הבנק הלאומי של יוון יווןיוון ממשלת יוון 7.612

גלה עוד נושאים הקשורים לרשימת רכישות בנקים בולטות

דולר אמריקאי

דולר אמריקאי

דולר הוא המטבע הרשמי של ארצות הברית. זהו המטבע הנסחר ביותר בעולם כיום. הוא משמש במדינות רבות כעתודת מטבע חוץ. הבנק הפדרלי של ארצות הברית אחראי על הדפסתו והפצתו של הדולר. בשנת 2013 תפוצת הדולר בכסף מזומן עמדה על כ-1.2 טריליון, רובם מוחזקים מחוץ לגבולות ארצות הברית.

ארצות הברית

ארצות הברית

ארצות הברית של אמריקה היא פדרציה ורפובליקה-חוקתית ומעצמת-על המורכבת מ-50 מדינות, ממחוז פדרלי אחד ו-5 טריטוריות. היא שוכנת ברוּבָּה במרכז יבשת אמריקה הצפונית, שבה נמצאות 48 מהמדינות וכן מחוז קולומביה שבו נמצאת העיר וושינגטון, בירת המדינה. ארצות הברית גובלת בקנדה בצפון ובמקסיקו בדרום. מדינת אלסקה שוכנת בצפון-מערב היבשת, קנדה נמצאת מזרחית לה ורוסיה נמצאת בצד מערב, מעבר למצר ברינג. המדינה ה-50 היא הוואי, ארכיפלג השוכן באוקיינוס השקט.

בנק אוף אמריקה

בנק אוף אמריקה

בנק אוף אמריקה, תאגיד בנקאות ושירותים פיננסיים אמריקאי רב-לאומי, הוא אחת מחברות ההחזקות הבנקאיות הגדולות ביותר בארצות הברית מבחינת היקף נכסים, והבנק השני בגודלו בארצות הברית לפי שווי שוק. החברה המבוססת בשארלוט, בקרוליינה הצפונית; משרתת לקוחות ביותר מ-150 מדינות ומקושרת ל-99% מהחברות האמריקאיות המופיעות במדד Fortune 500 ול-83% מהחברות במדד Fortune Global 500. החברה שותפה בתאגיד הפדרלי לביטוח פקדונות (FDIC) והיא מהווה מרכיב של מדד ה-S&P 500 ושל מדד הדאו ג'ונס. החל משנת 2010, החברה היא החמישית בגודלה בארצות הברית מבחינת פדיון כולל, והשנייה בגודלה מבחינה זאת ללא הכללה של חברות הנפט. הרכישה של מריל לינץ', שביצע הבנק בשנת 2008, הפכה את בנק אוף אמריקה למנהל ההון הגדול ביותר בעולם, ולשחקן מרכזי בתעשיית בנקאות ההשקעות.

ג'יי פי מורגן צ'ייס

ג'יי פי מורגן צ'ייס

ג'יי פי מורגן צ'ייס הוא תאגיד בנקאי אמריקאי רב-לאומי הפעיל בתחום ניירות ערך, השקעות ובנקאות קמעונאית. זהו הבנק הגדול בארצות הברית לפי שווי נכסיו.

איטליה

איטליה

אִיטַלְיָה היא ארץ ומדינה בדרום אירופה, המכסה את רוב חצי האי האפניני, ואזורים נוספים. היא כוללת למעלה מ-20 איים, הגדולים שבהם הם סיציליה וסרדיניה. מצפון היא תחומה על ידי הרי האלפים, שם היא גובלת בצרפת, בשווייץ, באוסטריה ובסלובניה. בצפון-מרכז המדינה נמצאת המדינה הזעירה סן מרינו, ובמרכז המדינה, בתוך העיר רומא, נמצאת קריית הוותיקן. בשל צורתה הגאוגרפית המזכירה מגף היא מכונה "ארץ המגף". איטליה היא מולדת העם האיטלקי.

יוניקרדיט

יוניקרדיט

יוניקרדיט הוא קבוצת בנקאות בינלאומית שבסיסה במילאנו, איטליה. הוא נחשב לבנק חשוב מבחינה מערכתית, במערכת הבנקאות הבינלאומית, והבנק ה-34 בגודלו בעולם לפי נכסים. הבנק הוקם באמצעות מיזוג של בנק "קרדיטו איטליאנו" ו"אוניקרדיטו" בשנת 1998. אך יש לו זהות תאגידית המשתרעת מאז הקמתו בשנת 1870 בשם "באנקו די ג'נובה". מניות יוניקרדיט רשומות למסחר בבורסה איטליאנה ובורסת פרנקפורט, והם כלולות במדד המניות המובילות של אירופה EURO STOXX 50.

הולנד

הולנד

הוֹלַנְד היא מדינה בצפון מערב אירופה, הגובלת במערב וצפון בים הצפוני, במזרח בגרמניה ובדרום בבלגיה. הולנד היא החלק העיקרי והגדול ביותר בממלכת ארצות השפלה, הכוללת גם כמה איים בים הקריבי. הולנד היא אחת המדינות הצפופות ביותר ובאירופה ובעולם כולו, ובין החברות המייסדות של האיחוד האירופי וברית נאט"ו.

סקוטלנד

סקוטלנד

סקוטלנד היא חבל ארץ המכסה את השליש הצפוני של האי הבריטי, הנמצא תחת ריבונותה של הממלכה המאוחדת. סקוטלנד היא אחת משש האומות הקלטיות ולה מסורת ושפה קלטית - גאלית סקוטית.

בארצות הברית

בארצות הברית, הפקדות בחשבונות חיסכון ועובר ושב מגובים על ידי התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות (FDIC). נכון להיום, כל בעל חשבון מבוטח בסכום של עד 250,000 דולר במקרה של קריסת בנק.[7] כאשר בנק קורס, בנוסף לביטוח הפיקדונות, ה-FDIC משמש ככונס הנכסים של הבנק הקורס, משתלט על נכסי הבנק ומחליט כיצד להסדיר את חובותיו. מספר הקריסות הבנקאיות נעקב ומפורסם על ידי ה-FDIC מאז 1934, והוא ירד לאחר שיא ב-2010 עקב המשבר הכלכלי העולמי של 2007–2008.[8]

לא ניתנת הודעה מוקדמת לציבור כאשר בנק קורס.[1] בנסיבות אידיאליות, קריסה בנקאית עשויה להתרחש מבלי שלקוחות יאבדו גישה לכספיהם בכל שלב. לדוגמה, לאחר שב-2008 קרס בנק Washington Mutual הצליח ה-FDIC לתווך בעסקה בה קנה ג'יי פי מורגן צ'ייס את הנכסים של הבנק תמורת 1.9 מיליארד דולר.[9] לקוחות קיימים הפכו מיד ללקוחות ג'יי פי מורגן, ללא הפרעה ביכולתם להשתמש בכרטיסי הכספומט שלהם או לבצע פעולות בנקאיות בסניפים.[10] מדיניות כזו נועדה למנוע גל משיכת כספים מהבנק שעלולות לגרום לנזק כלכלי בקנה מידה רחב יותר.

גלה עוד נושאים הקשורים לבארצות הברית

ארצות הברית

ארצות הברית

ארצות הברית של אמריקה היא פדרציה ורפובליקה-חוקתית ומעצמת-על המורכבת מ-50 מדינות, ממחוז פדרלי אחד ו-5 טריטוריות. היא שוכנת ברוּבָּה במרכז יבשת אמריקה הצפונית, שבה נמצאות 48 מהמדינות וכן מחוז קולומביה שבו נמצאת העיר וושינגטון, בירת המדינה. ארצות הברית גובלת בקנדה בצפון ובמקסיקו בדרום. מדינת אלסקה שוכנת בצפון-מערב היבשת, קנדה נמצאת מזרחית לה ורוסיה נמצאת בצד מערב, מעבר למצר ברינג. המדינה ה-50 היא הוואי, ארכיפלג השוכן באוקיינוס השקט.

התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות

התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות

התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות היא סוכנות פדרלית בארצות הברית, שהוקמה על ידי הקונגרס של ארצות הברית ב-16 ביוני 1933, במסגרת חוק גלאס-סטיגל שייסד את התוכנית הפדרלית לביטוח פיקדונות, עקב המשבר הכלכלי העולמי של 1929. החוק הסמיך את התאגיד להעניק פיקדונות לבנקים, החברים בבנק הפדרלי, כדי למנוע את קריסתם. התאגיד מספק ביטוח לפיקדונות ומבטיח את שלומם של פיקדונות בנקאיים, עד גובה של 250,000 דולר. נכון ל-2010, התאגיד ביטח פיקדונות ב-7,723 מוסדות שונים. נוסף לכך, התאגיד אחראי גם לבחינה ופיקוח על מוסדות פיננסיים וניהול בנקים כושלים.

כינוס נכסים

כינוס נכסים

כינוס נכסים הוא הליך משפטי הכולל תפיסת נכס ושליטה בו, כך שניתן יהיה להיפרע ממנו. בדרך כלל, הוא נפתח במצב בו נושה זכאי, בתיווך כונס הנכסים, לממש רכוש של אדם פרטי, קבוצת אנשים או חברה, ששועבד כבטוחה על חובות שלא שולמו.

נכס

נכס

בתחום החשבונאות, נכס מוגדר כמשאב הנמצא בשליטתה של ישות וצפוי להביא לישות הטבות כלכליות בעתיד.

המשבר הכלכלי העולמי (2008)

המשבר הכלכלי העולמי (2008)

המשבר הכלכלי העולמי של 2008, הקרוי גם משבר האשראי העולמי, הוא משבר פיננסי גלובלי חריף, אשר הכה בעולם בשנים 2008–2009. ניצני המשבר הם במשבר הסאבפריים שהחל בארצות הברית ביולי 2007, והתפשט אחר כך לכל רחבי העולם.

ג'יי פי מורגן צ'ייס

ג'יי פי מורגן צ'ייס

ג'יי פי מורגן צ'ייס הוא תאגיד בנקאי אמריקאי רב-לאומי הפעיל בתחום ניירות ערך, השקעות ובנקאות קמעונאית. זהו הבנק הגדול בארצות הברית לפי שווי נכסיו.

דולר אמריקאי

דולר אמריקאי

דולר הוא המטבע הרשמי של ארצות הברית. זהו המטבע הנסחר ביותר בעולם כיום. הוא משמש במדינות רבות כעתודת מטבע חוץ. הבנק הפדרלי של ארצות הברית אחראי על הדפסתו והפצתו של הדולר. בשנת 2013 תפוצת הדולר בכסף מזומן עמדה על כ-1.2 טריליון, רובם מוחזקים מחוץ לגבולות ארצות הברית.

כספומט

כספומט

כספומט או מכשיר בנק אוטומטי הוא מסוף אוטומטי לקבלת שירותי בנקאות, ללא צורך בפקיד אנושי. במכשיר ניתן לבצע מגוון פעולות, כגון בירור יתרה בחשבון הבנק, משיכת מזומנים, הפקדת מזומנים, הפקדת שיקים, תשלום חשבונות, רכישת זמן אוויר לטלפון סלולרי ועוד.

קריסה עולמית

קריסת בנק רלוונטית לא רק למדינה שבה הוא נמצא, אלא לכל שאר המדינות איתן הוא מנהל עסקים. הדינמיקה הזו הודגשה במהלך המשבר הכלכלי העולמי ב-20072008, כאשר הקריסות של בנקי השקעות גדולים השפיעו על הכלכלות המקומיות ברחבי העולם. החיבור הזה בא לידי ביטוי לא רק בהתייחס לעסקאות שנקבעו בין חברות גדולות ממקומות שונים בעולם, אלא גם לאופי הגלובלי של ההרכב של כל חברה. מיקור חוץ הוא דוגמה מרכזית לכך: כאשר בנקים גדולים כמו ליהמן ברדרס קרסו, עובדים ממדינות אחרות מלבד ארצות הברית סבלו בתורם. ניתוח משנת 2015 של בנק אנגליה מצא קשר גומלין רב בין בנקים הוביל לשידור גדול יותר של מתחים בתקופת מיתון.[11]

גלה עוד נושאים הקשורים לקריסה עולמית

המשבר הכלכלי העולמי (2008)

המשבר הכלכלי העולמי (2008)

המשבר הכלכלי העולמי של 2008, הקרוי גם משבר האשראי העולמי, הוא משבר פיננסי גלובלי חריף, אשר הכה בעולם בשנים 2008–2009. ניצני המשבר הם במשבר הסאבפריים שהחל בארצות הברית ביולי 2007, והתפשט אחר כך לכל רחבי העולם.

מיקור חוץ

מיקור חוץ

מִיקּוּר חוּץ הוא שיטת ניהול מודרנית, שבבסיסה עומד הרעיון להוציא מהארגון את תפעול הפעילויות שאינן נמצאות בבסיסו ולהעבירן לחברות אחרות או לקבלן, ולהותיר בתפעול ובניהול ישיר רק את פעילויות הליבה. שיטה זו מאפשרת לארגון להתמקד בתחום התמחותו, להשקיע את מרב המשאבים בכך, ולקיים מוטת שליטה יעילה על האגפים היצרניים בו.

ליהמן ברדרס

ליהמן ברדרס

ליהמן ברדרס החזקות בע"מ הייתה חברת שירותים פיננסיים אמריקאית גלובלית. לפני קריסתה במשבר של 2008 הייתה ליהמן ברדרס בנק ההשקעות הרביעי בגודלו בארצות הברית. ליהמן ברדרס הייתה פעילה במשך 158 שנים, מ-1850 ועד קריסתה ב-2008.

ארצות הברית

ארצות הברית

ארצות הברית של אמריקה היא פדרציה ורפובליקה-חוקתית ומעצמת-על המורכבת מ-50 מדינות, ממחוז פדרלי אחד ו-5 טריטוריות. היא שוכנת ברוּבָּה במרכז יבשת אמריקה הצפונית, שבה נמצאות 48 מהמדינות וכן מחוז קולומביה שבו נמצאת העיר וושינגטון, בירת המדינה. ארצות הברית גובלת בקנדה בצפון ובמקסיקו בדרום. מדינת אלסקה שוכנת בצפון-מערב היבשת, קנדה נמצאת מזרחית לה ורוסיה נמצאת בצד מערב, מעבר למצר ברינג. המדינה ה-50 היא הוואי, ארכיפלג השוכן באוקיינוס השקט.

בנק אנגליה

בנק אנגליה

בנק אנגליה הוא הסמכות המוניטרית העליונה והבנק המרכזי של הממלכה המאוחדת.

מיתון

מיתון

מיתון הוא מונח במקרו כלכלה שפירושו תקופה ארוכה יחסית של פעילות כלכלית מואטת בכלל המשק. מיתון בדרך כלל גורר עמו ירידות מחירים, צמצום של הייצור והמסחר וירידה בתעסוקה.

בישראל

בנקים בישראל המגיעים למצב של חוסר יכולת לפרוע את התחייבויותיהם מתפסים על ידי בנק ישראל ומועברים לפירוק. בנק ישראל פועל לצמצום הפגיעה במפקידים. ברבים מהמקרים הועמדו לדין מנהלי הבנקים על מעשים פליליים שלהם שגרמו לקריסת הבנק, ובחלק מהמקרים הוגשה תביעה אזרחית נגד דירקטורים לפיצוי בנק ישראל על הנזק שנגרם לו. הבנקים שהתמוטטו הם:

גלה עוד נושאים הקשורים לבישראל

בנק ישראל

בנק ישראל

בנק ישראל הוא הבנק המרכזי של מדינת ישראל. בראש הבנק עומד נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון.

משפט פלילי

משפט פלילי

המשפט הפלילי הוא ענף מתחום המשפט, שתכליתו הסדרת חיי החברה על ידי הגדרת התנהגויות שליליות מסוימות כבלתי-חוקיות, וזאת באמצעות כללי עשה ואל-תעשה. אדם המפר כללים אלה יואשם בביצוע עבירה פלילית, ועשוי לעמוד לדין ולהיענש בהתאם לעונשים הקבועים בחוק. המשפט הפלילי חל על תחום רחב ומגוון של התנהגויות פליליות. כאלו שהוגדרו בחוק המשפטי כהתנהגויות פליליות - ובא לקבוע כללי הימנעות מהתנהגויות אלו באמצעות הרתעה, העמדה לדין, ענישה וקלון. המשפט הפלילי מאופיין בכך שאכיפתו מוטלת קודם כל על המדינה, באמצעות התביעה הכללית, אף במקרים שהנפגע העיקרי מההתנהגות הפלילית יהא מתלונן פרטי אחר בחברה. המשפט הפלילי מסדיר יחסים בין פרטים בחברה, אך למעשה מתנהל בין המדינה לבין הפרט.

תביעה (משפט בישראל)

תביעה (משפט בישראל)

במשפט הישראלי, תביעה היא הליך בדיון אזרחי שבו מבקש אדם מבית המשפט סעד המופנה כנגד אדם אחר. יש המשתמשים במונח כשם כולל לכל הליך משפטי יזום, אך משמעותו הטכנית מבחינה משפטית היא לסוג מסוים של הליך אזרחי, המוגש בבית משפט אזרחי רגיל, או במקרים מסוימים, בבית המשפט למשפחה, בבית הדין לעבודה או אף בבתי דין דתיים. תביעות המוגשות בבתי הדין, או אף בבית המשפט למשפחה, הן בעלות אופי שונה במקצת מן התביעה האזרחית, והדיון בערך זה יתמקד בתביעה האזרחית המוגשת בבית המשפט, שהיא המקרה הנפוץ של תביעה.

משפט אזרחי

משפט אזרחי

המשפט האזרחי הוא שם כולל למספר ענפים משפטיים, המסדירים את מערכות היחסים שבין הפרטים לבין עצמם. המשפט האזרחי מסדיר את הזכויות ברכוש, עוסק בהתחייבויות רצוניות ולא רצוניות בין פרטים ובמערכת היחסים בתוך התא המשפחתי. למשפט האזרחי תפקיד חשוב בעיצוב יחסי הגומלין שמתקיימים בתוך חברה אנושית, הן כדי להבטיח מערכת חברתית יציבה והן כדי לאפשר שגשוג וצמיחה חברתית וכלכלית.

דירקטוריון

דירקטוריון

דִּירֶקְטוֹרְיוֹן הוא ההנהלה העליונה, בתאגיד, והוא הגוף הקובע את יעדי הארגון והאסטרטגיה העסקית שלו. הוא גם מפקח על הדרך לעמידה ביעדים אלה והגשמתם.

בנק פויכטוונגר

בנק פויכטוונגר

בנק פוֹיכְטְוַונגֶר (Feuchtwanger) היה בנק מסחרי ישראלי שנוסד בשנת 1936 על ידי משפחת בנקאים מעולי גרמניה, ופעל עד שנת 1968, אז השתלט בנק ישראל על עסקיו כשהיה בהליך פירוק.

בנק אלרן

בנק אלרן

בנק אֶלֶרן (Ellern) היה בנק מסחרי ישראלי שנוסד בשנת 1934 על ידי משפחת בנקאים מעולי גרמניה, ופעל עד שנת 1967, אז השתלט בנק ישראל על עסקיו כתוצאה מעסקת מכירה כושלת שלו.

בנק קרדיט

בנק קרדיט

בנק קרדיט היה בנק מסחרי בתקופת היישוב, ולאחר מכן במדינת ישראל.

בנק זרובבל

בנק זרובבל

בנק זרובבל היה בנק ישראלי ששירת את האגודות השיתופיות בעיקר מ"המגזר האזרחי".

בנק ארץ ישראל בריטניה

בנק ארץ ישראל בריטניה

בנק ארץ ישראל בריטניה בע"מ היה בנק ישראלי, חברה בת של בנק בריטי, שניהם בשליטתה של משפחת ויליאמס, שבראשה עמד נחום זאב ויליאמס, יהודי בריטי ונדבן ידוע, חמיו של מנכ"ל הבנק, יהושע בן-ציון. בחודש יולי 1974 התמוטט הבנק, ונכנס להליך ממושך של פירוק. מנכ"ל הבנק, יהושע בן-ציון, הועמד לדין ונידון לעונש כולל של 12 שנות מאסר וקנס של 25 מיליון לירות ישראליות.

בנק צפון אמריקה

בנק צפון אמריקה

בנק צפון אמריקה היה בנק שהוקם בינואר 1978 על בסיס חברת אוצר חיסכון. באוגוסט 1985 השתלט בנק ישראל על הבנק בעקבות משיכות חריגות מהבנק שהתבררו כמעילה בהיקף של כמאה מיליון שקלים, שהיוו פי שלושה מההון העצמי של הבנק. מנהלי הבנק הורשעו בגנבה וזיוף ונדונו למאסר, והדירקטורים של הבנק נדרשו, בפסק דין תקדימי של השופט יעקב בזק, לפצות את הבנק על התרשלותם בביקורת על התנהלות הבנק.

הבנק למסחר

הבנק למסחר

הבנק למסחר היה בנק ישראלי שנוסד בתל אביב בשנת 1935, וקרס בשנת 2002 עקב פיקוח רופף ונוהלי אבטחה כושלים שאפשרו מעילה של עובדת הבנק אתי אלון.

מקור: "קריסת בנק", ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית, (2023, March 15th), https://he.wikipedia.org/wiki/קריסת_בנק.

נהנים מ Wikiz?

נהנים מ Wikiz?

הורידו את הפלאגין החינמי שלנו!

הערות שוליים
 1. ^ 1 2 "When a Bank Fails - Facts for Depositors, Creditors, and Borrowers". Federal Deposit Insurance Corporation.
 2. ^ Brewer III, Elijah; Genay, Hesna; Hunter, William Curt; Kaufman, George G. (26 באוגוסט 2002). "The Value of Banking Relationships During a Financial Crisis: Evidence from Failures of Japanese Banks" (PDF). Federal Reserve Bank of Chicago. ארכיון (PDF) מ-2016-12-25. נבדק ב-2021-05-14. {{cite web}}: (עזרה)
 3. ^ "Bank Failures, Systemic Risk, and Bank Regulation" (PDF). The Cato Institute. Spring 1996. ארכיון מ-8 בדצמבר 2008. {{cite web}}: (עזרה)
 4. ^ "Bank of America to acquire FleetBoston for $47B - Oct. 27, 2003". CNN. 27 באוקטובר 2003. {{cite web}}: (עזרה)
 5. ^ "J.P. Morgan to buy Bank One for $58 billion - Jan. 15, 2004". CNN. 15 בינואר 2004. {{cite news}}: (עזרה)
 6. ^ Biondi, Paolo; Sisto, Alberto (2007-05-20). "UniCredit agrees to buy Capitalia in $29 bln deal". Reuters (באנגלית). נבדק ב-2021-05-14.
 7. ^ "Deposit Insurance FAQs". Federal Deposit Insurance Corporation.
 8. ^ "FDIC | Failed Bank List". Federal Deposit Insurance Corporation.
 9. ^ Ellis, David; Sahadi, Jeanne (26 בספטמבר 2008). "JPMorgan buys WaMu". CNN. {{cite news}}: (עזרה)
 10. ^ "OTS 08-046 - Washington Mutual Acquired by JPMorgan Chase". Office of Thrift Supervision. 25 בספטמבר 2008. ארכיון מ-15 בינואר 2009. {{cite web}}: (עזרה)
 11. ^ Zijun, Liu; Quiet, Stephanie; Roth, Benedict (2015). "Banking sector interconnectedness: what is it, how can we measure it and why does it matter?" (PDF). Bank of England. ארכיון (PDF) מ-2021-10-05.
 12. ^ הבנק התמזג לתוך בנק הלוואה וחסכון בשנת 1968, לבקשת בנק ישראל, לאחר שדיווח על הפסדים גדולים, ולאחר שבנק ישראל ערב להפסדי בנק זרובבל
 13. ^ בנק ישראל - פרסום הודעה לעיתונות על סיוע לבנק לפיתוח תעשייה למניעת התמוטטותו.

The content of this page is based on the Wikipedia article written by contributors..
The text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Licence & the media files are available under their respective licenses; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use & Privacy Policy.
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization & is not affiliated to WikiZ.com.